sanığın belirli bir makam sahiplerinden bahsederek ve o kişileri tanıdığını söyleyerek katılanları kamu kurumlarında işe yerleştirebileceğinden bahisle haksız menfaat temin ettiği nitelikli dolandırıcılık suçunu oluşturur

15. Ceza Dairesi 2017/31514 E. , 2020/4996 K."İçtihat Metni"MAHKEMESİ :Ağır Ceza MahkemesiSUÇ : DolandırıcılıkHÜKÜM : 1- Katılan ...

Okumaya Devam Edin

kredi kartı aidatlarını iade ediyoruz denilerek, mağduru ikna edip kredi kartı bilgilerini aldıktan sonra para çekilmesi eylemin dolandırıcılık suçunu oluşturduğu

8. Ceza Dairesi 2019/25961 E. , 2020/13557 K."İçtihat Metni"MAHKEMESİ :Ağır Ceza MahkemesiSUÇ : Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılmasıHÜKÜM : MahkumiyetGereği görüşülüp düşünüldü:Şikayetçinin telefonla sanık tarafından arandığı, " biz tüketici hakları hakem heyetinden arıyoruz, bu güne kadar kullanmış olduğunuz kredi kartlarından haksız yere kesilen kart aidatı, sigorta bedeli gibi kesilen ücretleri 13. Yargıtay mahkemesi kararıyla paranızı almaya hak kazandınız dendiğini, bahse konu bu parayı alabilmesi için kredi kartı numarasına ihtiyacı olduğunu, kredi kartından kesildiği için kredi kartına aktarılacağını" söyleyip ikna etmeleri sonucu kendisine ait kredi kartının numarasını ve karta ait diğer bilgileri verdiği, cep telefonuna gelen tek kullanımlık şifre ve...

Okumaya Devam Edin

Uyap üzerinden arabuluculuk son tutanağının aslı dosyaya gönderilmişse, fiziken sunulmasına gerek yoktur, kesin sürede sunulmadığından dava usulden reddedilemez

9. Hukuk Dairesi 2020/5349 E. , 2020/7421 K."İçtihat Metni"BÖLGE ADLİYEMAHKEMESİ : Konya 8. Hukuk DairesiTaraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmekle, temyiz talebinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi ...

Okumaya Devam Edin

ödenmeyen kooperatif aidatları için genel kurul kararı olsa dahi faiz oranı yıllık %18’i geçemez.

23. Hukuk Dairesi 2017/887 E. , 2020/2528 K."İçtihat Metni"MAHKEMESİ :Ticaret MahkemesiTaraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne yönelik verilen hükmün süresi içinde davalı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.- K A R A R -Davacı vekili, davalının kooperatif üyesi olduğunu, müvekkil kooperatife aidat borcu bulunduğunu, başlatılan icra takibinde asıl alacağa itiraz etmeyip gecikme tazminatına kısmi itirazda bulunduğunu, itirazının haksız olduğunu ileri sürerek; 12.600 TL gecikme faizine yapılan itirazın iptali ile Gaziosmanpaşa 3. İcra Müdürlüğünün 2007/2895 E. sayılı dosyasındaki takibin devamına %40’tan aşağı olmamak koşulu ile icra inkar tazminatına hükmolunmasına...

Okumaya Devam Edin

ehliyetsizlik, vekalet görevinin kötüye kullanılması ve muris muvazaası hukuksal nedenlerine dayanarak miras payları oranında iptal-tescil davasında, dava yığılması, pay oranında açılamaması, ehliyetsizlik iddiasının resen öncelikle araştırılması gerekliliği vd.

1. Hukuk Dairesi 2016/15898 E. , 2020/1093 K."İçtihat Metni"MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK MAHKEMESİDAVACILAR : ...

Okumaya Devam Edin

işe iade davası derdest iken işçilik alacak ve tazminatları için de dava açılmışsa… işe iade davası derdest iken iş akdi askıda olup henüz fesih gerçekleşmemiştir. Dolayısıyla feshin askıda olduğu bu dönem içerisinde feshe bağlı haklar dava ve talep konusu edilemez. Açılan bu davada feshe bağlı haklar olan kıdem,ihbar ve yıllık izin taleplerine ilişkin davanın erken açılması nedeniyle usulden reddi gerekir

işe iade davası derdest iken işçilik alacak ve tazminatları için de dava açılmışsa...

Okumaya Devam Edin

tüpgaz patlamasında Güvence hesabının sorumluluğu

11. Hukuk Dairesi 2019/4134 E. , 2020/3467 K."İçtihat Metni"MAHKEMESİ :TİCARET MAHKEMESİTaraflar arasındaki davada Sigorta Tahkim Komisyonu İtiraz Hakem Heyeti'nce verilen 25.01.2018 gün ve 2018/İHK-641 Esas sayılı karar, davalı vekili tarafından süresinde temyiz edilmiş olmakla, saklanmak üzere tevdi edildiği İstanbul Anadolu 9. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından temyiz incelemesi yapılmak üzere Dairemize gönderilmiş olup, dosya için Tetkik Hakimi ...

Okumaya Devam Edin

geçit hakkı davasında, uzun süren yargılama nedeniyle depo edilen paranın güncellenmesi gerektiği

14. Hukuk Dairesi 2019/3740 E. , 2020/3373 K."İçtihat Metni"14. Hukuk DairesiMAHKEMESİ :Asliye Hukuk MahkemesiDavacı vekili tarafından, davalılar aleyhine 28.11.2013 gününde verilen dilekçe ile geçit hakkı tesisi talebi üzerine bozma ilamına uyularak yapılan duruşma sonunda; davanın kabulüne dair verilen 17.06.2019 günlü hükmün Yargıtayca incelenmesi davalı ...

Okumaya Devam Edin