meskeniyet şikayetini inceleme yetkisi, haciz işlemini yapan icra dairesinin bağlı olduğu İcra Hukuk Mahkemesi’ne aittir. 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 4.maddesi gereğince, takip hangi icra dairesinde başlamış ise, bu takiple ilgili itiraz ve şikayetler, takibin yapıldığı yer icra müdürlüğünün bağlı bulunduğu icra mahkemesinde çözümlenir. Bu husus, kamu düzenine ilişkin kesin yetki niteliğindedir. Yasal koşulların oluşması halinde İİK.nun 79 ve 360.maddeleri, bu husustaki yetki ile ilgili istisnalardır.

12. Hukuk Dairesi 2019/6903 E. , 2019/8476 K."İçtihat Metni"MAHKEMESİ : Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 12. Hukuk DairesiYukarıda tarih ve numarası yazılı Bölge Adliye Mahkemesince verilen kararın müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi ...

Okumaya Devam Edin

sigorta şirketinin Bölge Müdürlüğünün bulunduğu yer Mahkemesi de yetkilidir. KTK ZMMS sigortacısına karşı açılan tazminat davasında

20. Hukuk Dairesi 2019/2189 E. , 2019/4646 K."İçtihat Metni"MAHKEMESİ :Ticaret MahkemesiTrafik kazasından kaynaklanan maddi tazminat istemine ilişkin olarak açılan davada ...

Okumaya Devam Edin

“Tüketici davaları,tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu yerdeki tüketici mahkemesinde de açılabilir”(6502 s.y.73/5) denilmekte ise de bu kural 6100 sayılı HMK’nın yetkiye ilişkin kurallarının yanında bir -ek yetki kuralı- olup “KESİN YETKİ” kuralı değildir. Bu nedenle, davalı taraf süresinde yetkiye itiraz etmemişse mahkemece kendiliğinden yetkisizlik kararı verilemez.

20. Hukuk Dairesi 2018/6690 E. , 2019/872 K."İçtihat Metni"MAHKEMESİ :Tüketici MahkemesiTaraflar arasındaki davada ...

Okumaya Devam Edin

“yetkisiz” İş Mahkemesinde dava açılmışsa ; dava şartlarını inceleyebilmesi için öncelikle görevli olması, görevli ise yetkili olması gerektiği, yetki hususu ve özellikle davalının yetki itirazı değerlendirilmeden davanın -7036 s.y. 3.m. düzenlenmiş bir başka dava şartı olan- arabuluculuğa başvurulmadığı gerekçesiyle usulden reddine karar verilemeyeceği

9. HD. 04.03.2019 T. E: 520, K: 5144 Kaynak: e-uyar.com________________________________________DAVA: Davacı, borçlu olmadığı halde cebri icra tehdidi altında ödemek zorunda kaldığı 180.017,00 TL.nin, ödeme tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte istirdadına karar verilmesini istemiştir.Yerel mahkemece, dava şartı yokluğundan reddine karar verilmiştir.İlk Derece Mahkemesinin kararına karşı davalı avukatı istinaf başvurusunda bulunmuştur.İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 26. Hukuk Dairesi davalı avukatının istinaf başvurusunu esastan reddetmiştir.İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 26. Hukuk Dairesi'nin kararı süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:YARGITAY KARARI Taraflar arasında görevli olmakla birlikte yetkisiz olan mahkemenin...

Okumaya Devam Edin

bonoya dayalı takip, genel yetkili yer olan borçlunun yerleşim yerindeki icra dairesinde (HMK. 6. md.), bonoda öngörülen ödeme yerinde (6102 Sayılı TTK’nun 777/3. maddesine göre ödeme yeri gösterilmeyen bonoda, ödeme yeri olarak düzenlenme yeri kabul edilir) (HMK. 10. md.) ve ayrıca İİK’nun 50/1. maddesi uyarınca bononun düzenlendiği yerdeki icra dairesinde yapılabilir.

12. Hukuk Dairesi 2017/4352 E. , 2018/5512 K."İçtihat Metni"MAHKEMESİ :İcra Hukuk MahkemesiYukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkikinin borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi ...

Okumaya Devam Edin