Belirsiz alacak davasında zamanaşımı süresi dava açılmakla kesildiğinden, ıslaha karşı zamanaşımı savunmasının dikkate alınamayacağı

22. Hukuk Dairesi 2016/26416 E. , 2020/197 K."İçtihat Metni"MAHKEMESİ:Asliye Hukuk (İş) MahkemesiDAVA TÜRÜ: ALACAK Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, süresi içinde duruşmalı olarak temyizen incelenmesi taraf vekillerince istenilmesi ve davacı vekilince duruşma talep edilmesi üzerine dosya incelenerek işin duruşmaya tabi olduğu anlaşılmış ve duruşma için 14/01/2020 Salı günü tayin edilerek taraflara çağrı kağıdı gönderilmişti. Yapılan tebligata rağmen duruşma günü taraflar adına kemse gelmediğinden hükmün evrak üzerinden yapılmasına karar verilmiştir. Duruşmaya son verilerek Tetkik Hakimi ...

Okumaya Devam Edin

belirsiz alacak davasında BOZMADAN sonra “talep artırım dilekçesi” ile talep sonucu arttırılabilir

22. Hukuk Dairesi 2019/6528 E. , 2019/21446 K."İçtihat Metni"MAHKEMESİ:İş MahkemesiDAVA TÜRÜ: ALACAKTaraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmekle, temyiz talebinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi ...

Okumaya Devam Edin

1.) Cevap dilekçesinin (yasal süresinde verilen) ıslahı yoluyla zamanaşımı def’i ileri sürülebilir. 2.) ıslah işleminin harca tabi olduğuna ilişkin yasal bir düzenleme yoktur. Harçlar Yasası’nda ‘ıslah harcı’ diye ayrı bir harç türü bulunmamaktadır. .. Yalnızca müddeabihin artırılması için yapılan ıslah işlemi için harç yatırılması gerekir. 3.) 18 yıl hiç yıllık ücretli izin kullanmadığı iddiasının hayatın olağan akışına aykırı olduğu.. Mahkemece davanın aydınlatılması ödevi çerçevesinde davacının bu konudaki beyanları alınarak sonucuna göre yıllık ücretli izin alacağı hesaplanması gerektiği.. 4.) Yıllık izin hakkının ücrete dönüşmesi için iş sözleşmesinin feshi şarttır. İşçiye kullandırılmayan yıllık izin sürelerine ait ücretlerin son ücret üzerinden ödenir.Yıllık izinlerin kullandırıldığı noktasında ispat yükü işverene aittir. İşveren yıllık izinlerin kullandırıldığını imzalı izin defteri veya eşdeğer bir belge ile kanıtlamalıdır.

22. Hukuk Dairesi 2016/23052 E. , 2019/21126 K."İçtihat Metni"MAHKEMESİ:Asliye Hukuk (İş) MahkemesiDAVA TÜRÜ: ALACAKTaraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davalılar vekilleri tarafından istenilmekle, temyiz talebinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi ...

Okumaya Devam Edin

işçilik alacağı davası, belirsiz alacağın bir türü olan kısmi eda külli tespit davası olarak açılmışsa, bu dava türünde faiz başlangıcı yönünden dava dilekçesi ile istenen kısma dava, ıslah (talep artırımı) ile artırılan miktarlar bakımından ise ıslah (talep artırımı) tarihinden itibaren faize hükmedilmesi gerekir. (öncesinde temerrüde düşürülmemişse)

9. Hukuk Dairesi 2015/34130 E. , 2019/5978 K."İçtihat Metni"MAHKEMESİ :İŞ MAHKEMESİTaraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi taraflar vekillerince istenilmekle, temyiz taleplerinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:YARGITAY KARARI1- Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre taraflar vekillerinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.2- Dava belirsiz alacağın bir türü olan kısmi eda külli tespit davası olarak açılmış olup, bu dava türünde faiz başlangıcı yönünden Dairemiz uygulaması kısmi dava esaslarıyla aynıdır. Bu itibarla kabule konu alacaklar bakımından dava dilekçesi ile istenen...

Okumaya Devam Edin

icra mahkemesine yapılan şikayet HMK anlamında bir dava olmadığından ıslah müessesesi uygulanamaz, ek bilirkişi raporundan sonra ıslahla taleplerin artırılması mümkün değildir.

12. Hukuk Dairesi 2018/5648 E. , 2019/3477 K."İçtihat Metni"MAHKEMESİ :İcra Hukuk MahkemesiDAVALILAR : ALACAKLILAR:...

Okumaya Devam Edin

.) iş kazası geçiren işçinin işverenden şikayetçi olduğu için iş akdi feshedilmişse ,yapılan feshin kötüniyetli olduğu , kötüniyet tazminatı isteminin kabulü gerektiği, 2.) Fazla mesainin ödendiğine ilişkin tanık beyanları, beyan sahibini bağlayacak nitelikte olup, davacının fazla mesai ücretlerinin ödendiğini ispatlamaz 3.) Aynı davada ancak bir kez ıslah yapılabilir ve ikinci ıslaha değer verilemez. davacının ilk ıslah işleminde harç yatırmadığından vazgeçilmiş olmakla ve ayrıca bozmadan sonra ıslah yapılamayacağından ilk ıslaha yönelik olarak bozma sonrası harç yatırılamayacağından ilk ıslaha değer verilmeksizin ve harcı yatırılan ıslah işleminin de ikinci ıslah olup hükümsüz olduğu dikkate alınarak mahkemece gerek ilk, gerekse ikinci ıslaha değer verilmeden hüküm kurulması gerektiği.. hk. Y.9 HD 08.01.2019 kararı

9. Hukuk Dairesi 2016/461 E. , 2019/294 K."İçtihat Metni"MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK (İŞ) MAHKEMESİDAVA TÜRÜ : ALACAKTaraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi taraflar vekillerince istenilmekle, temyiz taleplerinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:YARGITAY KARARI A) Davacı İsteminin Özeti:Davacı vekili, davacının davalı işvereninin işyerinde kereste bölümünde işçi olarak çalıştığını, davacının davalı işyerinde geçirdiği iş kazası neticesinde sol el işaret parmağının 2. boğumundan koptuğunu, bu kaza sonucunda ...

Okumaya Devam Edin

1.) iş kazası geçiren işçinin işverenden şikayetçi olduğu için iş akdi feshedilmişse ,yapılan feshin kötüniyetli olduğu , kötüniyet tazminatı isteminin kabulü gerektiği,2.) Fazla mesainin ödendiğine ilişkin tanık beyanları, beyan sahibini bağlayacak nitelikte olup, davacının fazla mesai ücretlerinin ödendiğini ispatlamaz 3.) Aynı davada ancak bir kez ıslah yapılabilir ve ikinci ıslaha değer verilemez. davacının ilk ıslah işleminde harç yatırmadığından vazgeçilmiş olmakla ve ayrıca bozmadan sonra ıslah yapılamayacağından ilk ıslaha yönelik olarak bozma sonrası harç yatırılamayacağından ilk ıslaha değer verilmeksizin ve harcı yatırılan ıslah işleminin de ikinci ıslah olup hükümsüz olduğu dikkate alınarak mahkemece gerek ilk, gerekse ikinci ıslaha değer verilmeden hüküm kurulması gerektiği.. hk. Y.9 HD 08.01.2019 kararı

9. Hukuk Dairesi 2016/461 E. , 2019/294 K. "İçtihat Metni"MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK (İŞ) MAHKEMESİ DAVA TÜRÜ : ALACAK Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi taraflar vekillerince istenilmekle, temyiz taleplerinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü: YARGITAY KARARI A) Davacı İsteminin Özeti: Davacı vekili, davacının davalı işvereninin işyerinde kereste bölümünde işçi olarak çalıştığını, davacının davalı işyerinde geçirdiği iş kazası neticesinde sol el işaret parmağının 2. boğumundan koptuğunu, bu kaza sonucunda ...

Okumaya Devam Edin

ıslah dilekçesinde faiz unutulursa… unutulan faiz alacağı için açılan ek faiz davası

ıslah dilekçesinde faiz istenilmesi unutulduğu için ıslah tarihinden itibaren faize karar verilmişse, "dava tarihinden ıslah tarihine kadar işlemiş faiz" alacağı için açılan ek faiz davasında , ilamlı takibe geçilirken, faiz alacağı saklı tutulmamış ,tahsil sırasında ihtirazi kayıt konulmamışsa borca dahil faiz alacağının da sona ereceği, faiz davasının reddine karar verileceği (TBK 131)Türk Borçlar Kanunu’nun 131. maddelerinde “Asıl borç ifa ya da diğer bir sebeple sona erdiği takdirde, rehin, kefalet, faiz ve ceza koşulu gibi buna bağlı hak ve borçlar da sona ermiş olur. İşlemiş faizin ve ceza koşulunun ifasını isteme hakkı sözleşmeyle veya ifa anına kadar yapılacak bir bildirimle saklı tutulmuş ise...

Okumaya Devam Edin