İdarenin (KGM) sorumluluk sahasında kalan yolda meydana gelen kaza nedeniyle -yol yapım, bakım, işletme, trafik güvenliğini sağlama şeklinde yürütülen kamu hizmetlerinden kaynaklanan hukuki sorumluluğa dayalı- oluştuğu öne sürülen zararın tazmini istemiyle açılan davanın, ADLİ YARGI YERİNDE çözümlenmesi gerektiği hk. Uyuşmazlık Mahkemesinin 24.02.2020 tarihli kararı

T.C.UYUŞMAZLIK MAHKEMESİESAS NO : 2020/73KARAR NO : 2020/141KARAR TR: 24.02.2020ÖZET : Davalı idarenin sorumluluk sahasında kalan yolda meydana gelen kaza nedeniyle oluştuğu öne sürülen zararın tazmini istemiyle açılan davanın, ADLİ YARGI YERİNDE çözümlenmesi gerektiği hk.KARARDavacı : A.Y.Vekili : Av. A.B.Davalı : Karayolları Genel MüdürlüğüVekili : Av. F.C.K.O L A Y: Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; müvekkilinin 15.9.2017 tarihinde 25 F… plakalı aracı ile Erzurum-Bingöl Karayolunun 67. kilometresinde orta refüjde duran taş parçasına çarpması neticesinde aracın alt motor takımında hasar meydana geldiğini, olay yerinde tutulan tutanakta müvekkilinin kusurunun olmadığının, davalı idarenin kusurlu olduğunun tespit edildiğini ileri sürerek, araçta meydana geldiği önesürülen...

Okumaya Devam Edin

alkol cihazına üflemeyi kabul etmediğinden sürücü belgesi geri alma tutanağına karşı açılan davanın görüm ve çözümünde, Kabahatler Kanunun 27/1.m. gereği adli yargı yerinin (Sulh Ceza Mahkemesinin ) görevli olduğu hk. Uyuşmazlık Mahkemesinin 27.01.2020 tarihli kararı

T.C.UYUŞMAZLIK MAHKEMESİESAS NO : 2019/910KARAR NO : 2020/6KARAR TR : 27.01.2020ÖZET: 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 48/9. maddesi uyarınca düzenlenen sürücü belgesi geri alma tutanağına karşı yapılan itirazın, aynı Kanun’un 112. madde-sinde yapılan değişiklik nedeniyle ADLİ YARGI YERİNDE çözümlenmesi gerektiği hk.K A R A RDavacı : A.Z.Vekili : Av. H.Z.Davalı : İstanbul ValiliğiVekili : Av. M.D.O L A Y : İstanbul Valiliği Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce yapılan denetim sırasında, 34 H...

Okumaya Devam Edin

tüketici kredisine kefaletin eş rızası alınmadığından geçersizliği iddiasına dayalı menfi tespit davasında görevli mahkemenin Tüketici Mahkemesi olduğu

13. Hukuk Dairesi 2016/27534 E. , 2019/5519 K."İçtihat Metni"Taraflar arasındaki menfi tespit davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.KARARDavacı, dava dışı...

Okumaya Devam Edin

meskeniyet şikayetini inceleme yetkisi, haciz işlemini yapan icra dairesinin bağlı olduğu İcra Hukuk Mahkemesi’ne aittir. 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 4.maddesi gereğince, takip hangi icra dairesinde başlamış ise, bu takiple ilgili itiraz ve şikayetler, takibin yapıldığı yer icra müdürlüğünün bağlı bulunduğu icra mahkemesinde çözümlenir. Bu husus, kamu düzenine ilişkin kesin yetki niteliğindedir. Yasal koşulların oluşması halinde İİK.nun 79 ve 360.maddeleri, bu husustaki yetki ile ilgili istisnalardır.

12. Hukuk Dairesi 2019/6903 E. , 2019/8476 K."İçtihat Metni"MAHKEMESİ : Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 12. Hukuk DairesiYukarıda tarih ve numarası yazılı Bölge Adliye Mahkemesince verilen kararın müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi ...

Okumaya Devam Edin

otoparka bırakılan aracın zarar görmesi halinde, davalı tarafından sunulan otopark hizmeti sırasında otomobilde meydana geldiği iddia olunan zarar ile ilgili uyuşmazlıkla ilgili davaya bakmaya tüketici mahkemeleri görevlidir.

13. Hukuk Dairesi 2017/6808 E. , 2020/514 K."İçtihat Metni"MAHKEMESİ :Asliye Hukuk MahkemesiTaraflar arasındaki maddi-manevi tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.KARARDavacı, aracını 17/09/2014 tarihinde davalıya ait otoparka bıraktığını, aracını otoparktan 22.09.2014 tarihinde almaya geldiğinde aracın tavan kısmına beyaz renkli asit madde ihtiva eden ve diğer kimyasal karışımlı beyaz bir sıvının akmış olduğunu gördüğünü, durumu otopark görevlisine bildirdiğini, aracın otoparka giriş ve çıkışının abonman kartı ile yapıldığını, kamera kayıtlarının da mevcut...

Okumaya Devam Edin

işyerinde sigara içildiği gerekçesiyle idari para cezası yaptırımı ile birlikte iş yeri kapatma cezası da verilmişse , görevli Mahkemenin Sulh Ceza değil, İdare Mahkemesi olduğu

19. Ceza Dairesi 2018/7899 E. , 2019/7562 K."İçtihat Metni"4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun'un 2. maddesine aykırı davranmak eyleminden dolayı muteriz ...

Okumaya Devam Edin

“Tüketici davaları,tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu yerdeki tüketici mahkemesinde de açılabilir”(6502 s.y.73/5) denilmekte ise de bu kural 6100 sayılı HMK’nın yetkiye ilişkin kurallarının yanında bir -ek yetki kuralı- olup “KESİN YETKİ” kuralı değildir. Bu nedenle, davalı taraf süresinde yetkiye itiraz etmemişse mahkemece kendiliğinden yetkisizlik kararı verilemez.

20. Hukuk Dairesi 2018/6690 E. , 2019/872 K."İçtihat Metni"MAHKEMESİ :Tüketici Mahkemesi Taraflar arasındaki davada ...

Okumaya Devam Edin

araç tamirini konu alan eser sözleşmesinden kaynaklanan alacağın tahsili davasında görevli mahkeme

15. Hukuk Dairesi 2017/874 E. , 2019/516 K."İçtihat Metni"Mahkemesi :Asliye Hukuk Mahkemesi Yukarıda tarih ve numarası yazılı hükmün duruşmalı olarak temyizen tetkiki davalı vekili tarafından istenmiş olmakla duruşma için tayin edilen günde davacı vekili Avukat,,, ile davalı vekili Avukat ,,, geldi. Temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşıldıktan ve hazır bulunan taraflar avukatları dinlendikten sonra vaktin darlığından ötürü işin incelenerek karara bağlanması başka güne bırakılmıştı. Bu kere dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği konuşulup düşünüldü: - K A R A R - Dava, araç tamirini konu alan eser sözleşmesinden kaynaklanan alacağın tahsili talebine ilişkin olup, mahkemece davanın kısmen kabulüne dair verilen karar, davalı vekilince...

Okumaya Devam Edin

“yetkisiz” İş Mahkemesinde dava açılmışsa ; dava şartlarını inceleyebilmesi için öncelikle görevli olması, görevli ise yetkili olması gerektiği, yetki hususu ve özellikle davalının yetki itirazı değerlendirilmeden davanın -7036 s.y. 3.m. düzenlenmiş bir başka dava şartı olan- arabuluculuğa başvurulmadığı gerekçesiyle usulden reddine karar verilemeyeceği

9. HD. 04.03.2019 T. E: 520, K: 5144 Kaynak: e-uyar.com________________________________________DAVA: Davacı, borçlu olmadığı halde cebri icra tehdidi altında ödemek zorunda kaldığı 180.017,00 TL.nin, ödeme tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte istirdadına karar verilmesini istemiştir.Yerel mahkemece, dava şartı yokluğundan reddine karar verilmiştir.İlk Derece Mahkemesinin kararına karşı davalı avukatı istinaf başvurusunda bulunmuştur.İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 26. Hukuk Dairesi davalı avukatının istinaf başvurusunu esastan reddetmiştir.İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 26. Hukuk Dairesi'nin kararı süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:YARGITAY KARARI Taraflar arasında görevli olmakla birlikte yetkisiz olan mahkemenin...

Okumaya Devam Edin