Doktor hatasında “aydınlatılmış onam , muvafakat” .. yazılı onamın geçerli olabilmesi için aşağıdaki koşulları taşıması gerektiği

13. Hukuk Dairesi 2017/8664 E. , 2019/6410 K."İçtihat Metni"MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi Taraflar arasındaki maddi-manevi tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün davacılar avukatınca duruşmalı olarak temyiz edilmesi üzerine ilgililere çağrı kağıdı gönderilmişti. Belli günde duruşmalı temyiz eden davacılar vekili avukat ...

Okumaya Devam Edin

tüketici kredisine kefaletin eş rızası alınmadığından geçersizliği iddiasına dayalı menfi tespit davasında görevli mahkemenin Tüketici Mahkemesi olduğu

13. Hukuk Dairesi 2016/27534 E. , 2019/5519 K."İçtihat Metni"Taraflar arasındaki menfi tespit davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.KARARDavacı, dava dışı...

Okumaya Devam Edin

murisin kullandığı tüketici kredisi borcundan dolayı hayat sigortası olmasına rağmen mirasçılara müracaat edilip edilmeyeceği

13. Hukuk Dairesi 2016/27243 E. , 2019/4131 K."İçtihat Metni"MAHKEMESİ :Asliye Hukuk MahkemesiTaraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı ve davalılar avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.KARARDavacı, davalıların murisleri ...

Okumaya Devam Edin

otoparka bırakılan aracın zarar görmesi halinde, davalı tarafından sunulan otopark hizmeti sırasında otomobilde meydana geldiği iddia olunan zarar ile ilgili uyuşmazlıkla ilgili davaya bakmaya tüketici mahkemeleri görevlidir.

13. Hukuk Dairesi 2017/6808 E. , 2020/514 K."İçtihat Metni"MAHKEMESİ :Asliye Hukuk MahkemesiTaraflar arasındaki maddi-manevi tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.KARARDavacı, aracını 17/09/2014 tarihinde davalıya ait otoparka bıraktığını, aracını otoparktan 22.09.2014 tarihinde almaya geldiğinde aracın tavan kısmına beyaz renkli asit madde ihtiva eden ve diğer kimyasal karışımlı beyaz bir sıvının akmış olduğunu gördüğünü, durumu otopark görevlisine bildirdiğini, aracın otoparka giriş ve çıkışının abonman kartı ile yapıldığını, kamera kayıtlarının da mevcut...

Okumaya Devam Edin

banka kredi kartı üyelik sözleşmesini garantör (Garanti veren) olarak imzalayan kişinin sözleşmede limit belirtilmemişse , kredi kartının limiti kadar tutardan sorumlu olduğu, limiti aşan harcamalardan sorumlu tutulamayacağı

19. Hukuk Dairesi 2016/15718 E. , 2018/740 K."İçtihat Metni"MAHKEMESİ :Tüketici MahkemesiTaraflar arasındaki menfi tespit davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacılar vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.- K A R A R -Davacılar vekili, davacı ...

Okumaya Devam Edin

ayıplı aracın misli ile değiştirilmesine ilişkin ilamın bölünerek, ilamda hükmedilen ilam vekalet ücreti ve yargılama gideri alacağının ayrı , aracın misli ile değiştirilmesine ilişkin ayrı(birden fazla) ilamlı takip yapılamayacağı.

12. Hukuk Dairesi 2018/6599 E. , 2019/6129 K."İçtihat Metni"MAHKEMESİ :İcra Hukuk MahkemesiYukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hâkimi ...

Okumaya Devam Edin

Tüketicinin satın aldığı mal karşılığında BONO düzenlenmesi halinde, “nama yazılı” değilse EMRİNE düzenlemişse bononun geçersiz olacağı.. “her bir taksit için ayrı ayrı senet düzenlenmediği gibi senedinde emre yazılı olarak düzenlendiği anlaşılmaktadır. Bu halde, dava konusu senet geçersiz olup, mahkemece, bu senede istinaden kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla başlatılan icra takibiden borçlu olmadığına karar verilmesi gerekir”

13. Hukuk Dairesi 2016/25606 E. , 2019/2069 K."İçtihat Metni"MAHKEMESİ :Tüketici MahkemesiTaraflar arasındaki menfi tespit davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.KARARDavacı, davalıdan ev malzemeleri aldığını, 13 adet emre yazılı bononun taksit maksadı ile alındığını, davacının borcunun büyük kısmını ödemesine rağmen davalının senetleri hiçbir ihtar çekmeden icra takibine koyduğunu, davalının takibe koyduğu senetlerin emre yazılı senetler olduğunu, ...

Okumaya Devam Edin

“Tüketici davaları,tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu yerdeki tüketici mahkemesinde de açılabilir”(6502 s.y.73/5) denilmekte ise de bu kural 6100 sayılı HMK’nın yetkiye ilişkin kurallarının yanında bir -ek yetki kuralı- olup “KESİN YETKİ” kuralı değildir. Bu nedenle, davalı taraf süresinde yetkiye itiraz etmemişse mahkemece kendiliğinden yetkisizlik kararı verilemez.

20. Hukuk Dairesi 2018/6690 E. , 2019/872 K."İçtihat Metni"MAHKEMESİ :Tüketici MahkemesiTaraflar arasındaki davada ...

Okumaya Devam Edin

araç tamirini konu alan eser sözleşmesinden kaynaklanan alacağın tahsili davasında görevli mahkeme

15. Hukuk Dairesi 2017/874 E. , 2019/516 K."İçtihat Metni"Mahkemesi :Asliye Hukuk MahkemesiYukarıda tarih ve numarası yazılı hükmün duruşmalı olarak temyizen tetkiki davalı vekili tarafından istenmiş olmakla duruşma için tayin edilen günde davacı vekili Avukat,,, ile davalı vekili Avukat ,,, geldi. Temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşıldıktan ve hazır bulunan taraflar avukatları dinlendikten sonra vaktin darlığından ötürü işin incelenerek karara bağlanması başka güne bırakılmıştı. Bu kere dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği konuşulup düşünüldü:- K A R A R -Dava, araç tamirini konu alan eser sözleşmesinden kaynaklanan alacağın tahsili talebine ilişkin olup, mahkemece davanın kısmen kabulüne dair verilen karar, davalı vekilince...

Okumaya Devam Edin

Tüketici Sorunları Hakem heyetleri, “mahkeme” sayılmadığından, “itirazın iptali davaları”nda uyuşmazlıkları çözümleme görevlerinin bulunmadığı , itirazın iptali davası hakkında tüketici sorunları hakem heyetlerince karar verilemeyeceği, hk.

Hukuk Genel Kurulu 2017/570 E. , 2018/1859 K."İçtihat Metni"MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi (Tüketici Mahkemesi sıfatıyla)Taraflar arasındaki “itirazın iptali” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda Hopa Asliye Hukuk Mahkemesince (Tüketici mahkemesi sıfatıyla) davanın kabulüne dair verilen 05.11.2014 tarihli, 2014/197 E., 2014/459 K. sayılı karar davalı vekili tarafından temyizi üzerine Yargıtay 13. Hukuk Dairesinin 07.04.2015 tarihli, 2015/12657 E., 2015/11022 K. sayılı kararı ile; “...

Okumaya Devam Edin