zayi nedeniyle çek iptali… Hükümden sonra çeki elinde bulunduranın müdahale talebi..istirdat davası açılırsa , açılmazsa verilecek hüküm… Hasımsız olarak açılan davalarda, üçüncü kişilerin davaya müdahaleleri halinde davanın çekişmeli duruma gelmesi mümkün ve gerekliyse de, çek iptali davalarında yukarıda açıklanan prosedür gereğince, kararda üçüncü kişilerin hakkını zedeleyen hükümler bulunsa dahi karar onun bakımından kesin hüküm teşkil etmeyeceğinden, hasımsız şekilde açılan davaya üçüncü kişilerin asli ya da fer’i müdahale imkanı bulunmamakta, dolayısıyla davada taraf sıfatı olmayan üçüncü kişilerin hükmü istinaf etme imkanları da bulunmamaktadır.

11. Hukuk Dairesi 2018/2811 E. , 2019/4422 K."İçtihat Metni"MAHKEMESİ : ANTALYA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 11. HUKUK DAİRESİTÜRK MİLLETİ ADINATaraflar arasında görülen davada Mersin 1. Asliye Ticaret Mahkemesince verilen 20/02/2017 tarih ve 2016/393 E- 2017/82 K. sayılı kararın müdahil vekili tarafından istinaf edilmesi üzerine, istinaf isteminin esastan reddine dair Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 11. Hukuk Dairesi'nce verilen 26/02/2018 tarih ve 2017/1492 E- 2018/241 K. sayılı kararın Yargıtay'ca incelenmesi müdahil vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi ...

Okumaya Devam Edin

Çek bankaya ibraz edildiğinde , “imzanın keşideciye ait olmadığı, benzemediği, iht,.tedbir kararı , ödemeden men talimatı verildiği” şeklinde çek arkasına (alonjuna) şerh verilmesi halinde “karşılıksız çek düzenleme suçu” oluşup oluşmayacağı

1.) Çekin süresinde yetkili hamil tarafından muhatap bankaya ibrazında, şayet yeterli karşılığı bulunmamasına rağmen, banka tarafından ileri sürülen değişik gerekçelerle (imzanın benzememesi, tedbir kararı vs) 5941 sayılı Kanun'un 3/4. maddesi gereği "karşılıksızdır" işlemi yapılmamışsa, çek hesabında yeterli karşılığı bulundurmakla yükümlü gerçek kişinin "karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet verme" suçundan dolayı cezalandırılmasının mümkün olmadığına,2.) Muhatap bankanın, kendisine ibraz edilen çeki düzenleyenin imzası üzerinde sadece ıslak bir imza olup olmadığına dair bir inceleme yapabileceği, bunun dışında "çek üzerindeki imzanın keşideciye ait olmadığı" , "çek üzerindeki imzanın belirsiz olduğu" vb. gerekçelerle, karşılığı olan bir çeki ödemekten veya karşılığı olmayan çek hakkında "karşılıksızdır" işlemi yapma...

Okumaya Devam Edin

şirket adına kira sözleşmesi imzalanmış ancak ticaret sicilde böyle bir şirket yoksa imzayı atan kira bedelinden sorumludur

8. Hukuk Dairesi 2019/4758 E. , 2019/9528 K."İçtihat Metni"MAHKEMESİ :İcra Hukuk MahkemesiDAVA TÜRÜ : Kiralananın TahliyesiTaraflar arasında görülen ve yukarıda açıklanan davada yapılan yargılama sonunda Mahkemece, davanın reddine karar verilmiş olup hükmün davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine, Dairece dosya incelendi, gereği düşünüldü.K A R A RDavacı alacaklı 01.01.2012 başlangıç tarihli yazılı kira akdine dayanarak 22.07.2015 tarihinde haciz ve tahliye talepli olarak başlattığı icra takibi ile aylık 2.290,00 TL’den 2015 yılı Mayıs, Haziran ve Temmuz ayları kira bedelinin faiziyle birlikte 10.305,00 TL olarak tahsilini talep etmiş, ödeme emri davalı borçlu ...

Okumaya Devam Edin

kasko sig.poliçesindeki İhtiyari Mali Mesuliyet (İMSS) sigortasının amacı, trafik kazaları sonucunda üçüncü kişilere verilecek zararların güvence altına alınmasıdır. İhtiyari Mali Mesuliyet Sigortası Genel Şartlarının 3. maddesinin c bendinde ise açıkça, “İşletenin veya aracı sevk edenin eşinin, usul ve füruunun ve birlikte yaşadığı kardeşlerinin uğrayacağı zararların teminat dışında kaldığı” düzenlemesi mevcuttur.

17. Hukuk Dairesi 2016/10991 E. , 2019/4802 K."İçtihat Metni"MAHKEMESİ :Ticaret MahkemesiTaraflar arasındaki tahkim davası hakkındaki Sigorta Tahkim Komisyonu İtiraz Hakem Heyetinin 12.05.2016 tarih ve 2016/İHK-1048 Karar sayılı kararının davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:-K A R A R-Davacılar vekili başvuru dilekçesinde, davalıya birleşik kasko sigortalı araç davacılar murisinin idaresindeyken 01.07.2009 tarihinde karıştığı trafik kazasında davacı ...

Okumaya Devam Edin

1.) Acenteye, müvekkilini temsilen (izafeten) dava açılabileceği.. acenteye karşı doğrudan dava açılamayacağı, icra takibi yapılamayacağından (TTK 105,116) asaleten husumet yöneltilemeyeceği, pasif husumet ehliyeti yokluğundan davanın reddine karar verilmesi gerektiği, 2.) Acenteye asıl borçluya izafeten dava açılabilir ise de acente aleyhine değil asıl borçlu aleyhine hüküm tesis edilmesi gerektiği, 3.) Acenteye karşı kural olarak doğrudan dava açılamaz ise de, acentenin şahsi kusuruna dayanılması durumunda istisnai olarak acente aleyhine de dava açılmasının mümkün olduğu hk.

11. Hukuk Dairesi 2019/181 E. , 2019/7108 K."İçtihat Metni"MAHKEMESİ : İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 14. HUKUK DAİRESİTÜRK MİLLETİ ADINATaraflar arasında görülen davada İstanbul 17. Asliye Ticaret Mahkemesince verilen 16/11/2017 tarih ve 2017/197 E. - 2017/385 K. sayılı kararın davacı vekili tarafından istinaf edilmesi üzerine, istinaf isteminin esastan reddine dair İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 14. Hukuk Dairesi'nce verilen 11/10/2018 tarih ve 2018/308 E. - 2018/1060 K. sayılı kararın Yargıtay'ca incelenmesi davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi ...

Okumaya Devam Edin

sigorta şirketinin Bölge Müdürlüğünün bulunduğu yer Mahkemesi de yetkilidir. KTK ZMMS sigortacısına karşı açılan tazminat davasında

20. Hukuk Dairesi 2019/2189 E. , 2019/4646 K."İçtihat Metni"MAHKEMESİ :Ticaret MahkemesiTrafik kazasından kaynaklanan maddi tazminat istemine ilişkin olarak açılan davada ...

Okumaya Devam Edin

900-TL lik bono düzenlenecek iken , YTL-TL kavram karışıklığından 900.000.00-TL miktarlı bono düzenlenmesi…Menfi tespit.

Hukuk Genel Kurulu 2017/827 E. , 2019/689 K."İçtihat Metni"MAHKEMESİ :Ticaret MahkemesiTaraflar arasındaki “menfi tespit” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda Ankara (Kapatılan) 18. Asliye Ticaret Mahkemesince davacının borçlu olmadığının tespitine, kötü niyet tazminatı talebinin reddine dair verilen 22.01.2013 tarihli ve 2011/307 E., 2013/10 K. sayılı karar, davacı vekili ve davalı vekili tarafından temyiz edilmekle Yargıtay 19. Hukuk Dairesinin 10.03.2014 tarihli ve 2013/6714 E., 2014/4567 K. sayılı kararı ile;“...

Okumaya Devam Edin

Tüketicinin satın aldığı mal karşılığında BONO düzenlenmesi halinde, “nama yazılı” değilse EMRİNE düzenlemişse bononun geçersiz olacağı.. “her bir taksit için ayrı ayrı senet düzenlenmediği gibi senedinde emre yazılı olarak düzenlendiği anlaşılmaktadır. Bu halde, dava konusu senet geçersiz olup, mahkemece, bu senede istinaden kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla başlatılan icra takibiden borçlu olmadığına karar verilmesi gerekir”

13. Hukuk Dairesi 2016/25606 E. , 2019/2069 K."İçtihat Metni"MAHKEMESİ :Tüketici MahkemesiTaraflar arasındaki menfi tespit davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.KARARDavacı, davalıdan ev malzemeleri aldığını, 13 adet emre yazılı bononun taksit maksadı ile alındığını, davacının borcunun büyük kısmını ödemesine rağmen davalının senetleri hiçbir ihtar çekmeden icra takibine koyduğunu, davalının takibe koyduğu senetlerin emre yazılı senetler olduğunu, ...

Okumaya Devam Edin

zamanaşımına uğramış bono nedeniyle aval verenler hakkında sebepsiz zenginleşme hükümleri veya temel ilişkiye dayanılarak alacak isteminde bulunulamaz. aval verenlere karşı başvurulamaz

19. Hukuk Dairesi 2018/2973 E. , 2018/6785 K."İçtihat Metni"MAHKEMESİ :Ticaret MahkemesiTaraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.- K A R A R -Davacı vekili, davalıların davacıdan aldıkları borç para karşılığında davacıya 45.000.- TL tutarında senet verdiklerini, borcun ödenmemesi üzerine ...

Okumaya Devam Edin