Doktor hatasında “aydınlatılmış onam , muvafakat” .. yazılı onamın geçerli olabilmesi için aşağıdaki koşulları taşıması gerektiği

13. Hukuk Dairesi 2017/8664 E. , 2019/6410 K."İçtihat Metni"MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi Taraflar arasındaki maddi-manevi tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün davacılar avukatınca duruşmalı olarak temyiz edilmesi üzerine ilgililere çağrı kağıdı gönderilmişti. Belli günde duruşmalı temyiz eden davacılar vekili avukat ...

Okumaya Devam Edin

İdarenin (KGM) sorumluluk sahasında kalan yolda meydana gelen kaza nedeniyle -yol yapım, bakım, işletme, trafik güvenliğini sağlama şeklinde yürütülen kamu hizmetlerinden kaynaklanan hukuki sorumluluğa dayalı- oluştuğu öne sürülen zararın tazmini istemiyle açılan davanın, ADLİ YARGI YERİNDE çözümlenmesi gerektiği hk. Uyuşmazlık Mahkemesinin 24.02.2020 tarihli kararı

T.C.UYUŞMAZLIK MAHKEMESİESAS NO : 2020/73KARAR NO : 2020/141KARAR TR: 24.02.2020ÖZET : Davalı idarenin sorumluluk sahasında kalan yolda meydana gelen kaza nedeniyle oluştuğu öne sürülen zararın tazmini istemiyle açılan davanın, ADLİ YARGI YERİNDE çözümlenmesi gerektiği hk.KARARDavacı : A.Y.Vekili : Av. A.B.Davalı : Karayolları Genel MüdürlüğüVekili : Av. F.C.K.O L A Y: Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; müvekkilinin 15.9.2017 tarihinde 25 F… plakalı aracı ile Erzurum-Bingöl Karayolunun 67. kilometresinde orta refüjde duran taş parçasına çarpması neticesinde aracın alt motor takımında hasar meydana geldiğini, olay yerinde tutulan tutanakta müvekkilinin kusurunun olmadığının, davalı idarenin kusurlu olduğunun tespit edildiğini ileri sürerek, araçta meydana geldiği önesürülen...

Okumaya Devam Edin

sigorta şirketinin Bölge Müdürlüğünün bulunduğu yer Mahkemesi de yetkilidir. KTK ZMMS sigortacısına karşı açılan tazminat davasında

20. Hukuk Dairesi 2019/2189 E. , 2019/4646 K."İçtihat Metni"MAHKEMESİ :Ticaret MahkemesiTrafik kazasından kaynaklanan maddi tazminat istemine ilişkin olarak açılan davada ...

Okumaya Devam Edin

Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat.. Yakalama işlemi yapıldığı halde , ifadesi bile alınmayıp serbest bırakılan, hakkındaki suçlamalar kendisine bildirilmeyen, yakalandığı yakınlarına bildirilmeyen avukatın açtığı tazminat davası …

12. Ceza Dairesi 2018/1379 E. , 2019/82 K."İçtihat Metni"Mahkemesi :Ağır Ceza MahkemesiDava : Koruma tedbirleri nedeniyle tazminatHüküm : Davanın reddine Davacının tazminat talebinin reddine ilişkin hüküm, davacı vekili tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü;Bozma ilamına uyularak yapılan incelemeye, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre davacı vekilinin sair temyiz itirazlarının reddine, ancak;1- Dosya içeriğine göre; davacının 11.06.2013 tarihinde...

Okumaya Devam Edin

Mahkumiyet kararını temyiz etmeyen vekile karşı , müvekkilinin açtığı maddi ve manevi tazminat davasında kural ve ilkeler … Temyiz edilseydi dahi hukuki sonucun ne olacağının tartışılması gerektiği.

Hukuk Genel Kurulu 2017/561 E. , 2019/655 K."İçtihat Metni"MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi Taraflar arasındaki “maddi ve manevi tazminat” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda Konya 3. Asliye Hukuk Mahkemesince davanın kısmen kabulüne dair verilen 28.05.2013 tarihli, 2011/27 E., 2013/466 K. sayılı karar davalı vekilinin temyizi üzerine Yargıtay 13. Hukuk Dairesinin 27.03.2014 tarihli, 2013/30834 E., 2014/8963 K. sayılı kararı ile;“...

Okumaya Devam Edin

Nişan bozulması..Nişanlıya “ısınamadığı” için nişan bozulursa.. 1.) Sebep göstermeden nişanı bozmuş olsa da tek başına nişanın bozulması olgusu, manevi tazminata yol açan haksız fiilin eylemi kabul edilmez. 2.) Giymekle, kullanılmakla eskiyen ve tüketilen (elbise, ayakkabı vs. gibi) eşyaların iadesine karar verilemez. 3.) Düğün salonu kira bedeli istenebilir.

3. Hukuk Dairesi 2016/11421 E. , 2018/1662 K."İçtihat Metni"MAHKEMESİ :AİLE MAHKEMESİ Taraflar arasındaki nişan bozulması nedeni ile tazminat davasının mahkemece yapılan yargılaması sonucunda, davanın kısmen kabulüne yönelik olarak verilen hükmün, süresi içinde davalı tarafından temyiz edilmesi üzerine; temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra, dosya içerisindeki kağıtlar okunup gereği düşünüldü: Y A R G I T A Y K A R A R I Davacı, davalı ile 24/05/2015 tarihinde nişanlandıklarını, nişan nedeniyle; 1 adet altın söz yüzüğü, 1 adet altın nişan yüzüğü, 1 çift altın küpe, 2 çift ayakkabı, 1 çift tellik, ve 3 takım nişan elbisesi aldıklarını, ayrıca düğün salonu için 2.000TL masraf...

Okumaya Devam Edin

geleneksel anlamda “nişan merasimi” olmadan , nişanlıymış gibi gayri resmi şekilde birliktelikten doğan tazminat davasında görevli mahkemenin Aile Mahkemesi değil, Asliye Hukuk Mahkemesi olduğu

3. Hukuk Dairesi 2016/22515 E. , 2018/9548 K."İçtihat Metni"MAHKEMESİ:AİLE MAHKEMESİTaraflar arasındaki tazminat-alacak davasının mahkemece yapılan yargılaması sonucunda, davanın kısmen kabulüne yönelik olarak verilen hükmün, süresi içinde davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine; temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra, dosya içerisindeki kağıtlar okunup gereği düşünüldü:Y A R G I T A Y K A R A R IDavacı; davalı ile ortaokul arkadaşı olup, 2009 yılında aralarında duygusal yakınlaşma başladığını, evlenecekleri inancıyla aile ile yakınları arasında ve toplum içerisinde nişanlı olarak addedilmeye başladıklarını, davalının samimi ve dürüst olduğu inancıyla ve evlenmek üzere davalı ile uzun süre birlikte olduğunu, davalının bedelli askerlik imkânı...

Okumaya Devam Edin

İddia ve savunma hakkının üstünlüğü ilkesi gereğince, davanın görülmesi sırasında tarafların avukatlarının mahkemeye sundukları dilekçeler, deliller veya yaptıkları açıklamalar savunma sınırlarını aşmadığı takdirde, Borçlar Kanunu’nun 49. maddesi kapsamında değerlendirilemez ve haksız eylem olarak nitelendirilemez.

4. Hukuk Dairesi 2016/2954 E. , 2017/8683 K."İçtihat Metni"MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi Davacı ...

Okumaya Devam Edin