İcra ve İflas Kanunu ile Avukatlık Kanunu Uyarınca Karşı Tarafa Yükletilen Vekalet Ücretinin Vergilendirilmesi ve Gelir Vergisi Tevkifat Uygulaması

27 Mayıs 2020 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 31137TEBLİĞHazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ(SERİ NO: 311)SEKİZİNCİ BÖLÜMİcra ve İflas Kanunu ile Avukatlık Kanunu Uyarınca Karşı Tarafa Yükletilen Vekalet Ücretinin Vergilendirilmesi ve Gelir Vergisi Tevkifat UygulamasıYasal düzenlemeMADDE 23 – (1) 7194 sayılı Kanunun 16 ncımaddesi ile 193 sayılı Kanunun 94 üncü maddesine ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.“9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu ile 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu uyarınca karşı tarafa yükletilen vekalet ücretini (icra ve iflas müdürlüklerine yatırılanlar dâhil) ödeyenler tarafından gelir vergisi tevkifatı yapılır.”Vekalet ücretinin vergilendirilmesiMADDE 24...

Okumaya Devam Edin

KKİS ile KDV nin arsa sahibince ödeneceği kararlaştırılmış olsa bile…

arsa payı karşılığı inşaat sözleşmelerinin götürü bedelli sözleşme olup,sözleşmeye konu edimlerin katma değer vergisi doğurmayacağından ,sözleşmede arsa sahibinin KDV ödeyeceği kararlaştırılmış olsa bile yükleniciye ait bir edimin, sözleşme ile dahi olsa arsa maliklerine devrine de yasal olanak bulunmamakta olup, yapılan düzenlemenin yazılmamış sayılması gerektiği kabul edilmelidir.Sırf bu şekilde sözleşmeye derc edilen vergi yükümlülüğü, zaten doğmamış bir vergi alacağının ödenmesi mükellefiyeti de getirmez.T.C.YARGITAY23. HUKUK DAİRESİE. 2016/711K. 2018/521T. 22.2.2018Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün davalı vekilince duruşmalı olarak temyiz edilmesi üzerine ilgililere çağrı kağıdı gönderilmişti. Belli günde davalı vekili avukat ...

Okumaya Devam Edin