Mehmet Kaya Avukatllık ve Arabuluculuk Bürosu > kamulaştırma ve kamulaştırmasız el atma

kamulaştırmasız el atmadan kaynaklanan tazminata dayalı ilamlı takipte, borçlu Belediye Başkanlığının banka hesaplarına haciz konulması…Haczedilmezlik..

12. Hukuk Dairesi 2018/6086 E. , 2019/4845 K."İçtihat Metni"MAHKEMESİ :İcra Hukuk MahkemesiYukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hâkimi ...

Okumaya Devam Edin

kamulaştırma bedelinin tespiti ile davacı idare adına tescili davalarında davacı idare lehine vekalet ücretine hükmedilmemesi gerektiği

5. Hukuk Dairesi 2019/9415 E. , 2020/322 K."İçtihat Metni"MAHKEMESİ :Asliye Hukuk MahkemesiTaraflar arasındaki 4650 sayılı Kanunla değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesine dayanan kamulaştırma bedelinin tespiti ve kamulaştırılan taşınmazın yol olarak tapudan terkini davasından dolayı yapılan yargılama sonunda: Davanın kabulüne dair verilen yukarıda gün ve sayıları yazılı hükmün Yargıtay'ca incelenmesi, davacı idare ile bir kısım davalılar vekillerince verilen dilekçeler ile istenilmiş olmakla, dosyadaki belgeler okunup uyuşmazlık anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü:- K A R A R -Mahkemece, uyulan bozma kararı gereğince inceleme ve işlem yapılarak hüküm kurulmuş; karar, davacı...

Okumaya Devam Edin

hukuki el atma sebebine dayalı idari yargıda açılan tam yargı davası

taşınmazın, imar planında kamu hizmet alanına ayrılmasına rağmen kamulaştırma işlemi de yapılmadığından ,hukuki el atma sebebine dayalı idari yargıda açılan tam yargı davasının reddi nedeniyle başvurucunun mülkiyet hakkının ihlal edildiğine dair Anayasa Mahkemesinin 16.10.2018 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan kararı yol olarak ayrılmış ancak kamulaştırılmamış-AYM ihlal-16.10.2018 RG...

Okumaya Devam Edin

Kamulaştırma Kanununa dayalı olarak açılan davalar,adli tatilde görülür ve süreler işler

Kamulaştırma Kanununa dayalı olarak açılan davalar, 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesinde yazılı işlemler ve süreler sebebiyle ivedi işlerden olup, HMK.'nun 103/h maddesi gereğince adli ara vermede de bakılır, adli tatilde süreler işlemeye devam eder (Bknz.T.C. YARGITAY 18. HUKUK DAİRESİ E. 2016/11611 K. 2016/12678 T. 5.12.2016, T.C. YARGITAY 18. HUKUK DAİRESİ E. 2016/8860 K. 2016/8211 T. 23.5.2016)...

Okumaya Devam Edin