Belirsiz alacak davasında zamanaşımı süresi dava açılmakla kesildiğinden, ıslaha karşı zamanaşımı savunmasının dikkate alınamayacağı

22. Hukuk Dairesi 2016/26416 E. , 2020/197 K."İçtihat Metni"MAHKEMESİ:Asliye Hukuk (İş) MahkemesiDAVA TÜRÜ: ALACAK Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, süresi içinde duruşmalı olarak temyizen incelenmesi taraf vekillerince istenilmesi ve davacı vekilince duruşma talep edilmesi üzerine dosya incelenerek işin duruşmaya tabi olduğu anlaşılmış ve duruşma için 14/01/2020 Salı günü tayin edilerek taraflara çağrı kağıdı gönderilmişti. Yapılan tebligata rağmen duruşma günü taraflar adına kemse gelmediğinden hükmün evrak üzerinden yapılmasına karar verilmiştir. Duruşmaya son verilerek Tetkik Hakimi ...

Okumaya Devam Edin

İŞE İADE… işverenin fesih bildiriminin tebliğ edildiğinin tanık beyanları ile ispat edilemeyeceği.. 4857 sayılı Kanun’un 19. maddesinde öngörülen yazılı şekil şartına uymamak feshi geçersiz kılar. Yazılı fesih bildiriminde, fesih açık ve kesin sebebinin gösterilmemesi, 4857 sayılı Kanun’un 20. maddesi anlamında feshin geçersizliği sonucunu doğurur

22. Hukuk Dairesi 2019/1059 E. , 2019/5519 K."İçtihat Metni"MAHKEMESİ :İş MahkemesiDAVA TÜRÜ : İŞE İADETaraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmekle, temyiz talebinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi ...

Okumaya Devam Edin

işverenin yurtdışı şantiyesindeki çalışmalarının SGK’ya bildirilmediğinden hizmet tespiti

10. Hukuk Dairesi 2016/18457 E. , 2019/3605 K."İçtihat Metni"Mahkemesi :İş MahkemesiKARARDava, hizmet tespiti tespiti istemine ilişkindir.Mahkemece, ilamında belirtildiği şekilde davanın reddine karar verilmiştir.Hükmün, davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hâkimi ...

Okumaya Devam Edin

işçinin , işyerinde başka işçiye sataşması , kavga etmesi halinde feshin haklılığı… tartışma sonucu sataşmaya ilişkin ilk hareketin davacı işçi tarafından başlatılmadığı gibi diğer işçinin iş sözleşmesinin sonlandırılmadığı dosya kapsamı, tutulan tutanaklar, dinlenen tanık beyanları ile sabit olduğuna göre davacı işçinin kıdem ve ihbar tazminatının kabulü gerektiği

22. Hukuk Dairesi 2016/12583 E. , 2019/9851 K."İçtihat Metni"MAHKEMESİ :Asliye Hukuk (İş) MahkemesiDAVA TÜRÜ : ALACAKTaraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi taraflar vekillerince istenilmekle, temyiz taleplerinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi ...

Okumaya Devam Edin

1.) Cevap dilekçesinin (yasal süresinde verilen) ıslahı yoluyla zamanaşımı def’i ileri sürülebilir. 2.) ıslah işleminin harca tabi olduğuna ilişkin yasal bir düzenleme yoktur. Harçlar Yasası’nda ‘ıslah harcı’ diye ayrı bir harç türü bulunmamaktadır. .. Yalnızca müddeabihin artırılması için yapılan ıslah işlemi için harç yatırılması gerekir. 3.) 18 yıl hiç yıllık ücretli izin kullanmadığı iddiasının hayatın olağan akışına aykırı olduğu.. Mahkemece davanın aydınlatılması ödevi çerçevesinde davacının bu konudaki beyanları alınarak sonucuna göre yıllık ücretli izin alacağı hesaplanması gerektiği.. 4.) Yıllık izin hakkının ücrete dönüşmesi için iş sözleşmesinin feshi şarttır. İşçiye kullandırılmayan yıllık izin sürelerine ait ücretlerin son ücret üzerinden ödenir.Yıllık izinlerin kullandırıldığı noktasında ispat yükü işverene aittir. İşveren yıllık izinlerin kullandırıldığını imzalı izin defteri veya eşdeğer bir belge ile kanıtlamalıdır.

22. Hukuk Dairesi 2016/23052 E. , 2019/21126 K."İçtihat Metni"MAHKEMESİ:Asliye Hukuk (İş) MahkemesiDAVA TÜRÜ: ALACAKTaraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davalılar vekilleri tarafından istenilmekle, temyiz talebinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi ...

Okumaya Devam Edin

Dini Bayramda işyerinde nöbetçi bırakılan işçi izin almaksızın vardiyasına gitmemişse ; işçinin bu davranışı devamsızlık niteliği taşımamakla birlikte işverenden habersiz gerçekleştiği için iş akışını bozduğu ve işyerinde olumsuzluklara neden olduğundan işverenin iş akdinin feshinin haklı değil, ancak geçerli nedene dayandığı kabul edilerek İŞE İADE davasının reddi gerektiği..

9. Hukuk Dairesi 2018/9185 E. , 2019/7777 K."İçtihat Metni"MAHKEMESİ : ...

Okumaya Devam Edin

işçilik alacağı davası, belirsiz alacağın bir türü olan kısmi eda külli tespit davası olarak açılmışsa, bu dava türünde faiz başlangıcı yönünden dava dilekçesi ile istenen kısma dava, ıslah (talep artırımı) ile artırılan miktarlar bakımından ise ıslah (talep artırımı) tarihinden itibaren faize hükmedilmesi gerekir. (öncesinde temerrüde düşürülmemişse)

9. Hukuk Dairesi 2015/34130 E. , 2019/5978 K."İçtihat Metni"MAHKEMESİ :İŞ MAHKEMESİTaraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi taraflar vekillerince istenilmekle, temyiz taleplerinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:YARGITAY KARARI1- Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre taraflar vekillerinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.2- Dava belirsiz alacağın bir türü olan kısmi eda külli tespit davası olarak açılmış olup, bu dava türünde faiz başlangıcı yönünden Dairemiz uygulaması kısmi dava esaslarıyla aynıdır. Bu itibarla kabule konu alacaklar bakımından dava dilekçesi ile istenen...

Okumaya Devam Edin

işçilik alacak hesabında bilirkişinin yetki ve görevini aşarak takdiri indirim uygulaması isabetsizdir. Takdiri indirimi belirleme görev ve yetkisi hakime aittir

9. Hukuk Dairesi 2017/10876 E. , 2019/12459 K."İçtihat Metni"MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK (İŞ) MAHKEMESİTaraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmekle, temyiz taleplerinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:YARGITAY KARARIA) Davacı İsteminin Özeti:Davacı vekili, müvekkilin davalı yana ait işyerinde işçi olarak çalıştığını, müvekkilin ücretinin daha fazla olmasına rağmen müvekkilin asgari ücret ödendiğini, 24 saat çalışıp 24 saat dinlenme şeklinde olan dinlenme süresi içerisinde dinlenirken 24 saat hiç uyumadan çalışması sonucu işe çağrıldığı, müvekkilin ise saat 16:00'a kadar dinlenme süresi olmasına rağmen işe saat 14:30'da...

Okumaya Devam Edin