kamulaştırmasız el atmadan kaynaklanan tazminata dayalı ilamlı takipte, borçlu Belediye Başkanlığının banka hesaplarına haciz konulması…Haczedilmezlik..

12. Hukuk Dairesi 2018/6086 E. , 2019/4845 K."İçtihat Metni"MAHKEMESİ :İcra Hukuk MahkemesiYukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hâkimi ...

Okumaya Devam Edin

tüketici kredisine kefaletin eş rızası alınmadığından geçersizliği iddiasına dayalı menfi tespit davasında görevli mahkemenin Tüketici Mahkemesi olduğu

13. Hukuk Dairesi 2016/27534 E. , 2019/5519 K."İçtihat Metni"Taraflar arasındaki menfi tespit davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.KARARDavacı, dava dışı...

Okumaya Devam Edin

İcra Hukuk Mahkemesinin tefhim ettiği “kısa karar” ile istinaf/temyiz süresi başlar mı ?

23. Hukuk Dairesi 2020/425 E. , 2020/1061 K."İçtihat Metni"MAHKEMESİ : Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi 5. Hukuk DairesiİLK DERECE MAHKEMESİ : Niğde İcra Hukuk MahkemesiTaraflar arasındakisıra cetvelindeki sıraya şikayet davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı şikayetin süre yönünden reddine yönelik verilen hükmün süresi içinde şikayetçi vekilince ek karar yönünden temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.- K A R A R -Şikayetçi vekili, sıra cetvelinin iptalini talep ve şikayet etmiş, ilk derece mahkemesince şikayetin süre yönünden reddine karar verilmiş, karara karşı şikayetçi vekilince istinaf kanun yoluna başvurulması üzerine,...

Okumaya Devam Edin

“Bölge Adliye Mahkemesi tarafından takibe dayanak ilk derece mahkemesi kararına yönelik istinaf isteminin esastan reddine karar verilmesi durumunda, işbu karara karşı temyiz yolunun açık olması ve tehiri icra talepli temyiz dilekçesi verilmesi halinde icra müdürlüğünce Yargıtay’dan tehiri icra kararı getirmek için süre (mehil vesikası) verilmesi gerektiği” nin kabulü ile … Bölge Adliye Mahkemes…. Hukuk Dairesi ile … Bölge Adliye Mahkemesi …. Hukuk Dairesinin kesin kararları arasındaki uyuşmazlığın bu şekilde giderilmesine, oy birliği ile kesin olarak 02/12/2019 tarihinde karar verildi

12. Hukuk Dairesi 2019/12672 E. , 2019/17345 K."İçtihat Metni"...

Okumaya Devam Edin

zayi nedeniyle çek iptali… Hükümden sonra çeki elinde bulunduranın müdahale talebi..istirdat davası açılırsa , açılmazsa verilecek hüküm… Hasımsız olarak açılan davalarda, üçüncü kişilerin davaya müdahaleleri halinde davanın çekişmeli duruma gelmesi mümkün ve gerekliyse de, çek iptali davalarında yukarıda açıklanan prosedür gereğince, kararda üçüncü kişilerin hakkını zedeleyen hükümler bulunsa dahi karar onun bakımından kesin hüküm teşkil etmeyeceğinden, hasımsız şekilde açılan davaya üçüncü kişilerin asli ya da fer’i müdahale imkanı bulunmamakta, dolayısıyla davada taraf sıfatı olmayan üçüncü kişilerin hükmü istinaf etme imkanları da bulunmamaktadır.

11. Hukuk Dairesi 2018/2811 E. , 2019/4422 K."İçtihat Metni"MAHKEMESİ : ANTALYA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 11. HUKUK DAİRESİTÜRK MİLLETİ ADINATaraflar arasında görülen davada Mersin 1. Asliye Ticaret Mahkemesince verilen 20/02/2017 tarih ve 2016/393 E- 2017/82 K. sayılı kararın müdahil vekili tarafından istinaf edilmesi üzerine, istinaf isteminin esastan reddine dair Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 11. Hukuk Dairesi'nce verilen 26/02/2018 tarih ve 2017/1492 E- 2018/241 K. sayılı kararın Yargıtay'ca incelenmesi müdahil vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi ...

Okumaya Devam Edin

meskeniyet şikayetini inceleme yetkisi, haciz işlemini yapan icra dairesinin bağlı olduğu İcra Hukuk Mahkemesi’ne aittir. 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 4.maddesi gereğince, takip hangi icra dairesinde başlamış ise, bu takiple ilgili itiraz ve şikayetler, takibin yapıldığı yer icra müdürlüğünün bağlı bulunduğu icra mahkemesinde çözümlenir. Bu husus, kamu düzenine ilişkin kesin yetki niteliğindedir. Yasal koşulların oluşması halinde İİK.nun 79 ve 360.maddeleri, bu husustaki yetki ile ilgili istisnalardır.

12. Hukuk Dairesi 2019/6903 E. , 2019/8476 K."İçtihat Metni"MAHKEMESİ : Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 12. Hukuk DairesiYukarıda tarih ve numarası yazılı Bölge Adliye Mahkemesince verilen kararın müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi ...

Okumaya Devam Edin

Çek bankaya ibraz edildiğinde , “imzanın keşideciye ait olmadığı, benzemediği, iht,.tedbir kararı , ödemeden men talimatı verildiği” şeklinde çek arkasına (alonjuna) şerh verilmesi halinde “karşılıksız çek düzenleme suçu” oluşup oluşmayacağı

1.) Çekin süresinde yetkili hamil tarafından muhatap bankaya ibrazında, şayet yeterli karşılığı bulunmamasına rağmen, banka tarafından ileri sürülen değişik gerekçelerle (imzanın benzememesi, tedbir kararı vs) 5941 sayılı Kanun'un 3/4. maddesi gereği "karşılıksızdır" işlemi yapılmamışsa, çek hesabında yeterli karşılığı bulundurmakla yükümlü gerçek kişinin "karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet verme" suçundan dolayı cezalandırılmasının mümkün olmadığına,2.) Muhatap bankanın, kendisine ibraz edilen çeki düzenleyenin imzası üzerinde sadece ıslak bir imza olup olmadığına dair bir inceleme yapabileceği, bunun dışında "çek üzerindeki imzanın keşideciye ait olmadığı" , "çek üzerindeki imzanın belirsiz olduğu" vb. gerekçelerle, karşılığı olan bir çeki ödemekten veya karşılığı olmayan çek hakkında "karşılıksızdır" işlemi yapma...

Okumaya Devam Edin

araç kiralama sözleşmesinin alt kısmının BONO haline getirilip takibe konulması… Alacaklının Bono’daki “Malen” ibaresinin araç hasarı “teminat” olarak TALİL etmesi.. ispat külfeti

3. Hukuk Dairesi 2017/8629 E. , 2019/4398 K."İçtihat Metni"MAHKEMESİ : SULH HUKUK MAHKEMESİTaraflar arasında görülen menfi tespit davasının mahkemece yapılan yargılaması sonucunda, davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün, süresi içinde davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine; temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra, dosya içerisindeki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:Y A R G I T A Y K A R A R IDavacı; davalı ...

Okumaya Devam Edin

teminat mektubunun hangi iş için verilmiş ise o iş için haczedilebileceği, başka bir iş nedeni ile haczinin mümkün olmadığı

12. Hukuk Dairesi 2018/2273 E. , 2018/4885 K."İçtihat Metni"MAHKEMESİ :İcra Hukuk MahkemesiYukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkikinin borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi ...

Okumaya Devam Edin

banka kredi kartı üyelik sözleşmesini garantör (Garanti veren) olarak imzalayan kişinin sözleşmede limit belirtilmemişse , kredi kartının limiti kadar tutardan sorumlu olduğu, limiti aşan harcamalardan sorumlu tutulamayacağı

19. Hukuk Dairesi 2016/15718 E. , 2018/740 K."İçtihat Metni"MAHKEMESİ :Tüketici MahkemesiTaraflar arasındaki menfi tespit davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacılar vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.- K A R A R -Davacılar vekili, davacı ...

Okumaya Devam Edin