kamulaştırmasız el atmadan kaynaklanan tazminata dayalı ilamlı takipte, borçlu Belediye Başkanlığının banka hesaplarına haciz konulması…Haczedilmezlik..

12. Hukuk Dairesi 2018/6086 E. , 2019/4845 K."İçtihat Metni"MAHKEMESİ :İcra Hukuk MahkemesiYukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hâkimi ...

Okumaya Devam Edin

bankanın , maaş hesabına bloke koyarak maaşın tamamını tahsil etmesi..önceden verilen muvafakatın geçerli olmadığı, blokenin kaldırılarak tahsil edilenlerin istirdatına karar verileceği

11. Hukuk Dairesi 2016/15030 E. , 2018/4558 K."İçtihat Metni"MAHKEMESİ :TÜKETİCİ MAHKEMESİTaraflar arasında görülen davada ...

Okumaya Devam Edin

şirketler, mesleki faaliyet için gerekli aletlerin haczedilemeyeceğini ileri süremez

"şikayetçi olan borçlunun gerçek kişi değil, tüzel kişiliğe haiz bir limited şirket olduğu, yaptığı işin kişisel çalışmasını ve faaliyetini ön plana çıkartamayacağı, dolayısıyla borçlu şirketin, gerçek kişi gibi bir meslek sahibi olamayacağı gibi, yine gerçek kişilerin sahip olabileceği şekilde meslek ve sanatı için lüzumlu olan eşyasından da bahsedilemeyeceği açık olup, İİK. 82/4. maddesinde bahse konu haczedilemezlik şikayet hakkından borçlu şirketin yararlanması mümkün değildir."12. Hukuk Dairesi 2018/9292 E. , 2018/5253 K. "İçtihat Metni" MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik...

Okumaya Devam Edin