Mehmet Kaya Avukatllık ve Arabuluculuk Bürosu > ceza usul yargılama hukuku

Uzlaşma teklifinde bulunulduğu tarihte uzlaşma hükümlerinin uygulanmasına yasal olanak bulunmadığı halde, kollukta düzenlenen matbu form üzerinde sanık uzlaşmayı kabul etmediğine dair seçeneği imzalamışsa da, bir hakkın doğmadan önce kullanılması söz konusu olamayacağından, uzlaşma teklifinin hukuken geçerli olmadığı hk. 4 ayrı yeni tarihli karar

19. Ceza Dairesi 2019/31413 E. , 2020/652 K."İçtihat Metni"MAHKEMESİ :Fikri ve Sınaî Haklar Ceza MahkemesiSUÇ : Marka Hakkına TecavüzHÜKÜM : MahkumiyetYerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun süresi, kararın niteliği ve suç tarihine göre dosya incelendi, gereği görüşülüp düşünüldü:Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede; başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.Ancak; Uzlaşma teklifinde bulunulduğu tarihte uzlaşma hükümlerinin uygulanmasına yasal olanak bulunmadığı halde, kollukta düzenlenen matbu form üzerinde sanık uzlaşmayı kabul etmediğine dair seçeneği imzalamışsa da, bir hakkın doğmadan önce kullanılması söz konusu olamayacağından, uzlaşma teklifinin hukuken geçerli olmadığı...

Okumaya Devam Edin

alkol cihazına üflemeyi kabul etmediğinden sürücü belgesi geri alma tutanağına karşı açılan davanın görüm ve çözümünde, Kabahatler Kanunun 27/1.m. gereği adli yargı yerinin (Sulh Ceza Mahkemesinin ) görevli olduğu hk. Uyuşmazlık Mahkemesinin 27.01.2020 tarihli kararı

T.C.UYUŞMAZLIK MAHKEMESİESAS NO : 2019/910KARAR NO : 2020/6KARAR TR : 27.01.2020ÖZET: 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 48/9. maddesi uyarınca düzenlenen sürücü belgesi geri alma tutanağına karşı yapılan itirazın, aynı Kanun’un 112. madde-sinde yapılan değişiklik nedeniyle ADLİ YARGI YERİNDE çözümlenmesi gerektiği hk.K A R A RDavacı : A.Z.Vekili : Av. H.Z.Davalı : İstanbul ValiliğiVekili : Av. M.D.O L A Y : İstanbul Valiliği Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce yapılan denetim sırasında, 34 H...

Okumaya Devam Edin

ek savunma verilerek iddianamede gösterilmeyen eylemden dolayı sanık hakkında mahkumiyet kararı verilemeyeceği (CMK’nın 225/1)

18. Ceza Dairesi 2019/3555 E. , 2020/1028 K."İçtihat Metni"MAHKEMESİ :Ağır Ceza MahkemesiSUÇLAR : Kasten yaralama, işyeri dokunulmazlığının ihlaliHÜKÜMLER : MahkumiyetKARARYerel Mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede; başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.Ancak;1- CMK'nın 170/3-6. maddesi uyarınca iddianamede "yüklenen suç ve uygulanması gereken kanun maddeleri, mevcut delillerle ilişkilendirilerek yüklenen suçu oluşturan olaylar" gösterilecek, aynı Kanun'un 225. maddesine göre de hüküm, ancak iddianamede unsurları gösterilen suça ilişkin fiil ve faili hakkında verilecektir. İddianame, sanığa...

Okumaya Devam Edin

çekiliş yapılacağı söylenip, mağdura “sana hediye çıktı, bu hediyeyi teslim aldığına dair şuraya bir imza at” diyerek, kağıda imza attırdıktan sonra borçlandırmak suretiyle dolandırıcılık ve dolandırıcılığa teşebbüs suçu

15. Ceza Dairesi 2017/32460 E. , 2019/11070 K."İçtihat Metni"MAHKEMESİ :Ağır Ceza MahkemesiSUÇ : Tacir veya şirket Yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında dolandırıcılıkHÜKÜM : TCK'nın 37, 158/1-h, 35, 62, 50/1-a maddeleri gereğince ayrı ayrı mahkumiyetTacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında dolandırıcılık suçundan sanıkların mahkumiyetlerine ilişkin hükümler sanıklar tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü;Sanık ...

Okumaya Devam Edin

sanık, CMK dan atanan müdafiiyi kabul etmezse veya müdafii istemediğini beyan ederse… 5271 sayılı CMK’nın 150. maddesinin 2. ve 3. fıkraları gereğince sanığa zorunlu müdafi atanmasını gerektirecek bir durum yoksa müdafinin yetki ve görevinin sona ereceği

2. Ceza Dairesi 2019/12629 E. , 2020/1255 K."İçtihat Metni"MAHKEMESİ :Çocuk MahkemesiSUÇ : HırsızlıkHÜKÜM : MahkumiyetDosya incelenerek gereği düşünüldü;Suça sürüklenen çocuğun, onsekiz yaşını ikmal ettikten sonra 27/04/2015 tarihinde yapılan sorgusu esnasında müdafi istemediğini, savunmasını yapıp açıklamada bulunmaya hazır olduğunu beyan etmesi nedeniyle mahkemece Baro tarafından görevlendirilen müdafiinin yetkisinin ortadan kalktığı, suça sürüklenen çocuk müdafiinin yüzüne karşı verilen 02.10.2015 tarihli kararın, zorunlu müdafii tarafından temyiz edildiği, yokluğunda verilip usulüne uygun olarak tebliğ edilen kararı suça sürüklenen çocuğun temyiz etmediği anlaşılmakla, suça sürüklenen çocuk müdafiinin verilen hükmü temyize hak ve yetkisi bulunmadığından, suça...

Okumaya Devam Edin

sanığın, katılana söylediği kabul edilen “lan” şeklindeki sözünün, muhatabın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp, rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde olduğu ve dolayısıyla hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı

18. Ceza Dairesi 2017/1941 E. , 2019/3959 K."İçtihat Metni"MAHKEMESİ :Asliye Ceza MahkemesiSUÇLAR : Hakaret, tehditHÜKÜMLER : MahkumiyetKARARYerel Mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede, adli sicil kaydına göre, tekerrüre esas sabıkası bulunan sanık hakkında TCK’nın 58. maddesi uygulanmamış ise de, aleyhe temyiz olmadığından bozma yapılamayacağı anlaşılarak dosya görüşüldü.Ancak;1-Hakaret fiillerinin cezalandırılmasıyla korunan hukuki değer, kişilerin onur, şeref ve saygınlığı olup, bu suçun...

Okumaya Devam Edin

HAGB açıklandığında verilecek yeni EK KARARDA ; öncesinde hükmedilen maktu vekalet ücreti mahsup edilerek ek vekalet ücretine hükmedilmesi gerektiği

19. Ceza Dairesi 2019/33582 E. , 2020/617 K."İçtihat Metni"MAHKEMESİ : İzmir 1. Fikrî ve Sınaî Haklar Ceza MahkemesiSUÇ : 5846 Sayılı Kanuna AykırılıkHÜKÜM : MahkumiyetYerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya incelendi, gereği görüşülüp düşünüldü:Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede; başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.Ancak;Uzlaşma teklifinde bulunulduğu tarihte uzlaşma hükümlerinin uygulanmasında yasal olanak bulunmadığı halde, katılan vekili ve sanık uzlaşmayı kabul etmediklerini beyan etmiş ise de, bir...

Okumaya Devam Edin

memur olarak çalıştığı halde dul-yetim maaşı alabilmek için verdiği dilekçesinde çalışmadığını belirtip haksız yere yetim maaşı alıp, sonrasında kuruma geri ödenmesi eyleminde dolandırıcılık suçunun oluşmadığı

15. Ceza Dairesi 2017/32571 E. , 2019/4129 K."İçtihat Metni"MAHKEMESİ :Ağır Ceza MahkemesiSUÇ : Nitelikli dolandırıcılıkHÜKÜM : BeraatKamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık suçundan sanığın beraatine ilişkin hüküm katılan vekili tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü;Sanığın, olay tarihinde Emekli Sandığı'na bağlı olarak çalıştığı halde, eşinin ölümüyle dul kaldığı 03/07/2002 tarihinde,daha önce ölmüş olan babasından dul ve yetim maaşı alabilmek için Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü'ne müraacat ettiği ve başvuru formunda çalıştığı halde çalışmadığını beyan ederek 01/08/2002 tarihinden 31/10/2006 tarihine kadar 18.535.339 TL para aldığı, durumun idare tarafından fark edilmesi üzerine başlatılan idari soruşturma sırasında 18/02/2007 tarihinde bu parayı katılan kuruma ödediğinin...

Okumaya Devam Edin

adli para cezası ödendikten sonra suçun uzlaştırma kapsamına alınıp yeniden yapılan yargılama sonunda uzlaşma sağlanması sebebiyle kamu davasının düşürülmesine, hükümlünün talebi halinde infazı gerçekleşen adli para cezasının İADESİNE karar verilmesinin hukuka uygun olduğu

18. Ceza Dairesi 2018/7936 E. , 2019/4121 K."İçtihat Metni"KARARHakaret suçundan sanık ...

Okumaya Devam Edin