Belirsiz alacak davasında zamanaşımı süresi dava açılmakla kesildiğinden, ıslaha karşı zamanaşımı savunmasının dikkate alınamayacağı

22. Hukuk Dairesi 2016/26416 E. , 2020/197 K."İçtihat Metni"MAHKEMESİ:Asliye Hukuk (İş) MahkemesiDAVA TÜRÜ: ALACAK Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, süresi içinde duruşmalı olarak temyizen incelenmesi taraf vekillerince istenilmesi ve davacı vekilince duruşma talep edilmesi üzerine dosya incelenerek işin duruşmaya tabi olduğu anlaşılmış ve duruşma için 14/01/2020 Salı günü tayin edilerek taraflara çağrı kağıdı gönderilmişti. Yapılan tebligata rağmen duruşma günü taraflar adına kemse gelmediğinden hükmün evrak üzerinden yapılmasına karar verilmiştir. Duruşmaya son verilerek Tetkik Hakimi ...

Okumaya Devam Edin

Doktor hatasında “aydınlatılmış onam , muvafakat” .. yazılı onamın geçerli olabilmesi için aşağıdaki koşulları taşıması gerektiği

13. Hukuk Dairesi 2017/8664 E. , 2019/6410 K."İçtihat Metni"MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi Taraflar arasındaki maddi-manevi tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün davacılar avukatınca duruşmalı olarak temyiz edilmesi üzerine ilgililere çağrı kağıdı gönderilmişti. Belli günde duruşmalı temyiz eden davacılar vekili avukat ...

Okumaya Devam Edin

İdarenin (KGM) sorumluluk sahasında kalan yolda meydana gelen kaza nedeniyle -yol yapım, bakım, işletme, trafik güvenliğini sağlama şeklinde yürütülen kamu hizmetlerinden kaynaklanan hukuki sorumluluğa dayalı- oluştuğu öne sürülen zararın tazmini istemiyle açılan davanın, ADLİ YARGI YERİNDE çözümlenmesi gerektiği hk. Uyuşmazlık Mahkemesinin 24.02.2020 tarihli kararı

T.C.UYUŞMAZLIK MAHKEMESİESAS NO : 2020/73KARAR NO : 2020/141KARAR TR: 24.02.2020ÖZET : Davalı idarenin sorumluluk sahasında kalan yolda meydana gelen kaza nedeniyle oluştuğu öne sürülen zararın tazmini istemiyle açılan davanın, ADLİ YARGI YERİNDE çözümlenmesi gerektiği hk.KARARDavacı : A.Y.Vekili : Av. A.B.Davalı : Karayolları Genel MüdürlüğüVekili : Av. F.C.K.O L A Y: Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; müvekkilinin 15.9.2017 tarihinde 25 F… plakalı aracı ile Erzurum-Bingöl Karayolunun 67. kilometresinde orta refüjde duran taş parçasına çarpması neticesinde aracın alt motor takımında hasar meydana geldiğini, olay yerinde tutulan tutanakta müvekkilinin kusurunun olmadığının, davalı idarenin kusurlu olduğunun tespit edildiğini ileri sürerek, araçta meydana geldiği önesürülen...

Okumaya Devam Edin

tüketici kredisine kefaletin eş rızası alınmadığından geçersizliği iddiasına dayalı menfi tespit davasında görevli mahkemenin Tüketici Mahkemesi olduğu

13. Hukuk Dairesi 2016/27534 E. , 2019/5519 K."İçtihat Metni"Taraflar arasındaki menfi tespit davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.KARARDavacı, dava dışı...

Okumaya Devam Edin

sanık, CMK dan atanan müdafiiyi kabul etmezse veya müdafii istemediğini beyan ederse… 5271 sayılı CMK’nın 150. maddesinin 2. ve 3. fıkraları gereğince sanığa zorunlu müdafi atanmasını gerektirecek bir durum yoksa müdafinin yetki ve görevinin sona ereceği

2. Ceza Dairesi 2019/12629 E. , 2020/1255 K."İçtihat Metni"MAHKEMESİ :Çocuk MahkemesiSUÇ : HırsızlıkHÜKÜM : MahkumiyetDosya incelenerek gereği düşünüldü;Suça sürüklenen çocuğun, onsekiz yaşını ikmal ettikten sonra 27/04/2015 tarihinde yapılan sorgusu esnasında müdafi istemediğini, savunmasını yapıp açıklamada bulunmaya hazır olduğunu beyan etmesi nedeniyle mahkemece Baro tarafından görevlendirilen müdafiinin yetkisinin ortadan kalktığı, suça sürüklenen çocuk müdafiinin yüzüne karşı verilen 02.10.2015 tarihli kararın, zorunlu müdafii tarafından temyiz edildiği, yokluğunda verilip usulüne uygun olarak tebliğ edilen kararı suça sürüklenen çocuğun temyiz etmediği anlaşılmakla, suça sürüklenen çocuk müdafiinin verilen hükmü temyize hak ve yetkisi bulunmadığından, suça...

Okumaya Devam Edin

murisin kullandığı tüketici kredisi borcundan dolayı hayat sigortası olmasına rağmen mirasçılara müracaat edilip edilmeyeceği

13. Hukuk Dairesi 2016/27243 E. , 2019/4131 K."İçtihat Metni"MAHKEMESİ :Asliye Hukuk MahkemesiTaraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı ve davalılar avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.KARARDavacı, davalıların murisleri ...

Okumaya Devam Edin

kamulaştırma bedelinin tespiti ile davacı idare adına tescili davalarında davacı idare lehine vekalet ücretine hükmedilmemesi gerektiği

5. Hukuk Dairesi 2019/9415 E. , 2020/322 K."İçtihat Metni"MAHKEMESİ :Asliye Hukuk MahkemesiTaraflar arasındaki 4650 sayılı Kanunla değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesine dayanan kamulaştırma bedelinin tespiti ve kamulaştırılan taşınmazın yol olarak tapudan terkini davasından dolayı yapılan yargılama sonunda: Davanın kabulüne dair verilen yukarıda gün ve sayıları yazılı hükmün Yargıtay'ca incelenmesi, davacı idare ile bir kısım davalılar vekillerince verilen dilekçeler ile istenilmiş olmakla, dosyadaki belgeler okunup uyuşmazlık anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü:- K A R A R -Mahkemece, uyulan bozma kararı gereğince inceleme ve işlem yapılarak hüküm kurulmuş; karar, davacı...

Okumaya Devam Edin

HAGB açıklandığında verilecek yeni EK KARARDA ; öncesinde hükmedilen maktu vekalet ücreti mahsup edilerek ek vekalet ücretine hükmedilmesi gerektiği

19. Ceza Dairesi 2019/33582 E. , 2020/617 K."İçtihat Metni"MAHKEMESİ : İzmir 1. Fikrî ve Sınaî Haklar Ceza MahkemesiSUÇ : 5846 Sayılı Kanuna AykırılıkHÜKÜM : MahkumiyetYerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya incelendi, gereği görüşülüp düşünüldü:Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede; başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.Ancak;Uzlaşma teklifinde bulunulduğu tarihte uzlaşma hükümlerinin uygulanmasında yasal olanak bulunmadığı halde, katılan vekili ve sanık uzlaşmayı kabul etmediklerini beyan etmiş ise de, bir...

Okumaya Devam Edin

şirket adına kira sözleşmesi imzalanmış ancak ticaret sicilde böyle bir şirket yoksa imzayı atan kira bedelinden sorumludur

8. Hukuk Dairesi 2019/4758 E. , 2019/9528 K."İçtihat Metni"MAHKEMESİ :İcra Hukuk MahkemesiDAVA TÜRÜ : Kiralananın Tahliyesi Taraflar arasında görülen ve yukarıda açıklanan davada yapılan yargılama sonunda Mahkemece, davanın reddine karar verilmiş olup hükmün davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine, Dairece dosya incelendi, gereği düşünüldü. K A R A R Davacı alacaklı 01.01.2012 başlangıç tarihli yazılı kira akdine dayanarak 22.07.2015 tarihinde haciz ve tahliye talepli olarak başlattığı icra takibi ile aylık 2.290,00 TL’den 2015 yılı Mayıs, Haziran ve Temmuz ayları kira bedelinin faiziyle birlikte 10.305,00 TL olarak tahsilini talep etmiş, ödeme emri davalı borçlu ...

Okumaya Devam Edin