İcra ve İflas Kanunu ile Avukatlık Kanunu Uyarınca Karşı Tarafa Yükletilen Vekalet Ücretinin Vergilendirilmesi ve Gelir Vergisi Tevkifat Uygulaması

27 Mayıs 2020 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 31137TEBLİĞHazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ(SERİ NO: 311)SEKİZİNCİ BÖLÜMİcra ve İflas Kanunu ile Avukatlık Kanunu Uyarınca Karşı Tarafa Yükletilen Vekalet Ücretinin Vergilendirilmesi ve Gelir Vergisi Tevkifat UygulamasıYasal düzenlemeMADDE 23 – (1) 7194 sayılı Kanunun 16 ncımaddesi ile 193 sayılı Kanunun 94 üncü maddesine ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.“9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu ile 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu uyarınca karşı tarafa yükletilen vekalet ücretini (icra ve iflas müdürlüklerine yatırılanlar dâhil) ödeyenler tarafından gelir vergisi tevkifatı yapılır.”Vekalet ücretinin vergilendirilmesiMADDE 24...

Okumaya Devam Edin

Canlı yayın … Bir dizi yalanın anatomisi… Antalya Barosu Başkanı ile TBB’nin “şimdiki” Başkanı arasındaki yalancı polemiğinde “Hodri Meydan”. Antalya Barosu Başkanı Av.Polat BALKAN ve önceki dönem Başkanı Av.Alper Tunga BACANLI yarın (26.11.2019) saat 18:30’da Av.Mehmet KAYA grubunda CANLI YAYINDA cesurca tüm gerçekleri anlatacaklar… Not: Sn. Feyzioğlu isterse canlı yayına katılabilir

WhatsApp-Video-2019-11-25-at-19.58.00İndir...

Okumaya Devam Edin

Mahkumiyet kararını temyiz etmeyen vekile karşı , müvekkilinin açtığı maddi ve manevi tazminat davasında kural ve ilkeler … Temyiz edilseydi dahi hukuki sonucun ne olacağının tartışılması gerektiği.

Hukuk Genel Kurulu 2017/561 E. , 2019/655 K."İçtihat Metni"MAHKEMESİ :Asliye Hukuk MahkemesiTaraflar arasındaki “maddi ve manevi tazminat” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda Konya 3. Asliye Hukuk Mahkemesince davanın kısmen kabulüne dair verilen 28.05.2013 tarihli, 2011/27 E., 2013/466 K. sayılı karar davalı vekilinin temyizi üzerine Yargıtay 13. Hukuk Dairesinin 27.03.2014 tarihli, 2013/30834 E., 2014/8963 K. sayılı kararı ile;“...

Okumaya Devam Edin

“kesin nitelikteki karara” karşı temyiz talebinde bulunulması halinde , HMK’nun 368. maddesi yollamasıyla aynı kanunun 329. maddesi uyarınca temyiz eden vekilinin takdiren 3.000-4.000,00 TL disiplin para cezası ile CEZALANDIRILMASINA karar verilmektedir.

12. Hukuk Dairesi 2018/16021 E. , 2018/14096 K."İçtihat Metni"MAHKEMESİ : ...

Okumaya Devam Edin

kayıp kaçak bedeliyle ilgili dava açıldıktan sonra hasıl olan yasa değişikliği nedeniyle, davacının dava açmasında haksız sayılamayacağı cihetle; konusuz kalan dava hakkında karar verilmesine yer olmadığına dair karar verildikten sonra davacı yararına maktu vekalet ücreti takdirine karar verilmesi gerekir.

3. Hukuk Dairesi 2018/7109 E. , 2019/3184 K."İçtihat Metni"MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK (TİCARET) MAHKEMESİTaraflar arasındaki alacak davasının mahkemece yapılan yargılaması sonucunda, karar verilmesine yer olmadığına yönelik olarak verilen hükmün, süresi içinde davacı tarafından temyiz edilmesi üzerine; temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra, dosya içerisindeki kağıtlar okunup gereği düşünüldü:Y A R G I T A Y K A R A R IDavacı; davalı kurumun elektrik abonesi olduğunu, kendisinden kayıp kaçak vs. bedeli adı altında haksız tahsilat yapıldığını belirterek, kesilen 155.542,61 TL bedelin işlemiş ticari faiziyle birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.Davalı; ...

Okumaya Devam Edin

ayıplı araç davasında , davacı aracın iadesi ile ödediği bedelin tahsilini istenmiş olsa da mahkemece, 6502 s.y 11. m. gereği “bedelden indirim olan değer kaybına hükmederse” davalı tarafa vekalet ücretine hükmedilemeyeceği

"Mahkemece, 6502 sayılı Yasa gereği ayıp tespit edilmiş ancak sözleşmeden dönmenin mevcut durumca haklı görülmediğinden değer kaybına hükmedildiğinden gerçek anlamda reddedilen bir kısım bulunmamaktadır. Bu durumda, davalı vekili lehine vekalet ücretine ve davacı aleyhine yargılama giderine hükmedilmesi usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir."13. Hukuk Dairesi 2018/2125 E. , 2018/6186 K"İçtihat Metni"MAHKEMESİ :Tüketici MahkemesiTaraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne kısmen reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı ve davalı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.K A R A RDavacı, 24/04/2013 tarihinde davalıdan ...

Okumaya Devam Edin

tebligat sırasında bürosunda olmayan avukata tebliğ usulü

"Adliye'de olduğu" konusunda imza vermeyen komşusu tarafından belirtilen avukata gönderilen tebliğin Teb.K.21 e göre muhtara bırakılmak suretiyle tebliğ işleminin usulsüzlüğü..".. tebliğ memurunca, “muhatabın adliyede” olduğu yönünde beyanda bulunan komşunun imzasının alınması, beyanda bulunanın imzadan çekinmesi hâlinde de bu hususunun tebliğ memuru tarafından şerh ve imzası ile tasdik edildikten sonra; tebliğ evrakının imza karşılığı muhtara teslimi ile 2 nolu fişin kapıya yapıştırılması işlemlerini tamamlaması gerekirken, komşunun imzası alınmadığı gibi imzadan çekindiğine dair bir açıklama da bulunmamaktadır. O hâlde, Tebligat Kanununun 21/1. ve Yönetmeliğin 30/1. maddesine uygun yapıldığından söz edilemeyecektir."Hukuk Genel Kurulu 2017/1582 E. , 2018/792 K."İçtihat Metni"MAHKEMESİ :Aile MahkemesiTaraflar arasında birleştirilerek...

Okumaya Devam Edin

ceza davasında beraat eden sanığı vekaletname sunmadan temsil eden müdafi yararına vekalet ücretine hükmedilmesi gerektiği, vekaletname sunulmasının zorunlu olmadığı

ceza davasında beraat eden sanığı vekaletname sunmadan temsil eden müdafi yararına vekalet ücretine hükmedilmesi gerektiği, vekaletname sunulmasının zorunlu olmadığı.."Mevzuat kapsamında vekilin ve müdafiinin vekaletname ibrazı hakkında bir düzenleme yapılmadığı, sanık tarafından iradi olarak tayin edilen müdafiinin Avukatlık Kanunu kapsamında iradi vekalet ilişkisine dayalı olarak temsil görevi üstlendiği, Avukatlık Yasasının 163. maddesinde 4667 sayılı Yasayla yapılan değişiklik sonrasında avukatlık sözleşmesinin yazılı olmasının şart olmadığı, tarafların iradelerinin uyuşması halinde vekalet sözleşmesi kurulacağı, dolayısıyla tarafların bu yöndeki iradelerini usulünce açıkladıkları hallerde yazılı belge aranmayacağı, sanığın müdafii ile birlikte duruşmaya katıldığı ve müdafiine ilişkin herhangi bir itirazının bulunmadığı, müdafii olarak kabul ettiği anlaşılmakla, sanık...

Okumaya Devam Edin