Mehmet Kaya Avukatllık ve Arabuluculuk Bürosu > Anayasa Mahkemesi kararları

yargılamanın yenilenmesiyle ilgili karara karşı kanun yolu istinaf mı temyiz mi ?

10. Hukuk Dairesi 2019/3825 E. , 2019/5978 K."İçtihat Metni"Mahkemesi :İş Mahkemesi Taraflar arasında görülen yaşlılık aylığı tespiti ve alacak davası sonucu yerel mahkemece verilen hüküm, Dairemiz incelemesinden geçerek kesinleşmiş ise de, davacının Anayasa Mahkemesine bireysel başvurusu sonucu, Anayasa Mahkemesince mülkiyet hakkının ihlal edildiğine karar verilmiştir.Anayasa Mahkemesi kararı sonucu mahkemece yeniden verilen kararın temyizen incelenmesi davalı avukatı tarafından istenmesi üzerine, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve düzenlenen raporla dosyadaki kâğıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi.1982 Anayasasının 148/1. maddesinde, Anayasa Mahkemesinin görevleri arasında bireysel başvuruları kararı bağlayacağı düzenlenmiş, aynı maddenin 3 ve 4. fıkralarında;“(Ek fıkra: 7/5/2010-5982/18 md.) Herkes,...

Okumaya Devam Edin

hukuki el atma sebebine dayalı idari yargıda açılan tam yargı davası

taşınmazın, imar planında kamu hizmet alanına ayrılmasına rağmen kamulaştırma işlemi de yapılmadığından ,hukuki el atma sebebine dayalı idari yargıda açılan tam yargı davasının reddi nedeniyle başvurucunun mülkiyet hakkının ihlal edildiğine dair Anayasa Mahkemesinin 16.10.2018 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan kararı yol olarak ayrılmış ancak kamulaştırılmamış-AYM ihlal-16.10.2018 RG...

Okumaya Devam Edin